Cyfle i arholwr allanol / External Examiner – Mental Health field undergraduate and postgraduate nursing programs

Opening Date:
25 Feb 2021
Closing Date:
31 Mar 2021
Institution:
Salary Range:
Region:

Rhaglen 3 blynedd Nyrsio Iechyd Meddwl BN (Anrh) Nyrsio Iechyd Meddwl

Nyrsio Iechyd Meddwl Rhan-amser 2 raglen blwyddyn 9 mis yn dechrau lefel 5

Rhaglen ôl-raddedig 2 flynedd Pg Dip/MSc Nyrsio Iechyd Meddwl

MSc Ymarfer Iechyd Meddwl (anghlinigol) 1 flwyddyn yn llawn amser a 3 blynedd yn rhan-amser.

Mae’r Ysgol Gwyddorau Iechyd yn ceisio penodi arholwr allanol ar gyfer rhaglenni nyrsio israddedig ac ôl-raddedig maes Iechyd Meddwl. Mae Ysgol y Gwyddorau Iechyd yn seiliedig ar ddau safle yng Ngogledd Cymru, ac mae’n canolbwyntio ar weithio gyda gweithwyr proffesiynol a gwasanaethau iechyd, a chefnogi arloesedd ym maes gofal iechyd. Mae gan yr Ysgol broffil sy’n arwain y byd ym maes ymchwil i wella gofal iechyd. Gwahoddir ceisiadau gan staff academaidd â chymwysterau addas sydd â chofrestriad NMC cyfredol ym maes Iechyd Meddwl ac sydd â chymhwyster addysgu wedi’i gofnodi gyda’r NMC. Byddai profiad o archwilio allanol yn fantais ond nid yw’n hanfodol. Mae’r Ysgol yn gweithredu cyflwyniad ar-lein, marcio ac adborth o aseiniadau. Byddai profiad o Turnitin a Blackboard yn ddymunol, ond darperir hyfforddiant. Bydd deiliad y rôl yn adolygu modiwlau maes Iechyd Meddwl, yn cwblhau adroddiadau monitro, ac yn mynychu’r Bwrdd Arholwyr. Ceir rhagor o wybodaeth am rôl yr Arholwyr Allanol yn https://www.bangor.ac.uk/ar/main/quality/ext_exam.php.en

Bydd y penodiad yn weithredol o 1 Medi 2021 a bydd am gyfnod llawn o 4 blynedd. Bydd manylion a dogfennau llawn y cwrs yn cael eu darparu i’r sawl a benodir a bydd diwrnod ymsefydlu yn cael ei drefnu ym Mhrifysgol Bangor ar ôl ei benodi. Cyflwynwch ddatganiadau o ddiddordeb a CV i Seren Roberts seren.roberts@bangor.ac.uk, 01248 383929

BN (Hons) Mental Health Nursing 3 year programme

Part-time BN (Hons) Mental Health Nursing 2 year 9 month programme starting level 5

PG Dip/MSc Mental Health Nursing 2 year postgraduate programme

MSc Mental Health Practice (non Clinical) 1 year full time and 3 year part time.

The School of Health Sciences is seeking the appointment of an external examiner for the Mental Health field undergraduate and postgraduate nursing programs. The School of Health Sciences is based on two sites in North Wales, and has a focus on working with professionals and health services, and supporting innovation in health care. The School has a world-leading profile in research in healthcare improvement. Applications are invited from suitably qualified academic staff who hold current NMC registration in the Mental Health field and hold a recorded teaching qualification with the NMC. Experience of external examining would be an advantage but is not essential. The School operates on-line submission, marking and feedback of assignments. Experience of Turnitin and Blackboard would be desirable, however training will be provided. The role holder will review Mental Health field modules, complete monitoring reports, and attend the Board of Examiners. Further information about the role of the External Examiners can be found at https://www.bangor.ac.uk/ar/main/quality/ext_exam.php.en

The appointment will be with effect from 1st Sept 2021 and will be for a full 4-year term. Full course details and documentation will be provided to the appointee and an induction day will be arranged at Bangor University following appointment. Please submit expressions of interest and a CV to Seren Roberts seren.roberts@bangor.ac.uk, 01248 383929